تلفن: 02188363175

با سپاسگزاری ازهمه مجموعه وکلینک و بخصوص خانم دکتر دهقان عزیزومهربون یکسال تحت درمان قرار گرفتم .فشارخونم تنظیم شده وقرص فشاری که می‌خوردم ازروزی دوقرص به یک چهارم قرص فقط صبح هاتقلیل پیدا کرده.دردکمرم تقریبا خوب شده ودردزانوهایم هم بسیار بسیار بهتر شده.مشکل مثانه ام هم خیلی بهتر شده.ازاسترس وبیقراری ام رهاشده ام.وخیلی صبور وآرام شده ام.وزندگی برایم زیباتر و دلپذیر ودوست داشتنی ترازقبل شده.بازهم ازخانم دکتر دهقان بسیارسپاسگزارم ویرای ایشان وهمه عزیزان این مجموعه خوب آرزوی بهترین ها را دارم.

بستن منو