تلفن: 02188363175

سلام
از شروع درمان بسیاری از تغییرات رو در خود احساس کردم تغییراتی که آهسته و پیوسته بود . قطعا معنی درمان را در اینجا می شود دید،درمان در بیماریهای جسم و روح، بیماریهایی که درمان آن در روشهای دیگر پزشکی برای من امکان پذیر نشد.

بستن منو