تلفن: 02188363175

الان که حدودا بعد از دو سال روی صندلی کلینیک نشسته ام دارم به این فکر می کنم که چقدر من خوشبختم که از فرصتهایی که جلوی پام گذاشته شده تونستم استفاده کنم. خوشحالم فرصتی برای بهتر زندگی کردن برایم فراهم شد.
با کوله باری از ناامیدی و ترس وارد این درمان شدم و هرگز فکر اینکه روزی این چنین حالم خب باشه رو نداشتم.
خداروشکر می کنم و ار خانم حسینیان کمال تشکر را برای توجه و صبوری و مهربا نیشان دارم.
1402/12/15

بستن منو