تلفن: 02188363175

قبل از شروع درمان همه ی اتفاق های روزانه زندگی باعث عصبانیت و اضطرابم می شد تا جایی که تقریبا هر روز یک یا دو اتفاق من را خشمگین یا مضطرب می کرد. بعد از شروع درمان هومیوپاتی به مرور احساس اضطراب و و عصبانیت من کم و کمتر شد.
همچنین برای مشکل خشکی چشمم رکه قبل از درمان توسط پزشکی رایج حل نشده بود با درمان هومیوپاتی کاملا حل شد. این روزها حس نشاط و امیدواری بیشتر به زندگی دارم و کمتر اتفاقاتی می توانند باعث اضطراب و عصبانیتم شوند.
از کلینیک هومیوپاتی و خانم دکتر حسینیان برای این حال خوب متشکرم.
سیاوش سجادی مقدم
1402/04/11

بستن منو