تلفن: 02188363175

هنگامی که من به هومیوپاتی مراجعه کردم تقریبا سه سال پیش بود که من از لحاظ روحی و جسمی تحت فشار های زیادی بودم ولی درمان هومیوپاتی خیلی آرام و پیوسته روی من تاثیر گذاشت و امروز که درمان من به پایان رسید من بسیار پرانرژی و با انگیزه تر شدم و دیگر از بدن درد های شدید خبری نیست گاهی در این مسیر خسته می شدم اما به نتیجه که فکر می کردم دوباره به مسیرم ادامه میدادم. در این مدتی که با هومیوپاتی آشنا شدم از تاثیرات و رضایتی که داشته برای همه گفتم و خیلی از آشنا شدن با هومیوپاتی خوشحالم.

بستن منو