تلفن: 02188363175

من سال ۹۲ درمانم را شروع کردم و حدود ۱۰ سال در مان کردم البته خوب من بعدا که دوره های همیو پاتی را گذروندم فهنیدم که چقدر هم روحی و جسمی بسیار مریض بودم و واقعا درمان و همراه دوره هایرهمیو پاتی و دوره های موسسه همزمان منو به یه سلامت نسبی که همیو پاتی از آن حرف می زند رسوند البته خوب تحت موقعیت های مختلف بیماری های فصلی و غیره شایدباشد ولی دیگه نه به اون شدت که هنه درگیر اون بیماری هستند .
و خوب تو این ده سال چه از نظر کار وفعالیت من بواسطه درمانم همهچیزدر در زندگی من سرعت من سرعت پیدا کرد و یه آرامشی را پیدا کردم از خودم و بیماریهام یه شناختی پیدا کردم که در مواجه با آنها
راحت تر برخورد می کردم .چون من کسی بودم که بسیار ترس از بیماری داشتم و چقدر از ترس هام درمان شد . و خداروشکر می کنم که بااین درمان آشناشدم که در مسیر آگاهی درمان خیلی راحت اتفاقرمی افتد.

بستن منو