تلفن: 02188363175

این فایل شامل سه مقاله review است.

سال چاپ: 2018

کشور چاپ: آمریکا

محل چاپ: Journal of neuroscience and cognition

English title: What was I doing here?Working memory in changing visual environments

عنوان فارسی ۱: من اینجا چه می‌کنم؟عملکرد حافظه در تغییر دید محیطی 

نام نویسنده: Duncan D.H

موضوع: علوم پایه و فلسفه و هومیوپاتی

خلاصه: در این مقاله به تأثیرات تغییرات محیطی بر عملکرد حافظه پرداخته شده است.

English title: A review of the relationship between oestrogen administration and depressive symptoms across the female life span

عنوان فارسی ۲: بررسی ارتباط بین عملکرد استروژن و سندرم افسردگی در طول زندگی زنان

نام نویسنده: Borner.C

موضوع: بررسی اثر داروهای هومیوپاتی و فلسفه

خلاصه: در این مقاله به بررسی اثر تجویز و استفاده از استروژن بر افسردگی زنان در طول زندگی با توجه به فاکتورهایی مثل سن فرد و ویژگی‌های فردی و شخصیتی و همچنین نحوه‌ی اثر استروژن بر فرد پرداخته شده است.

English title: The actin cytoskeleton as a meshing maze: Exploring a novel function of actin in dendritic spines

عنوان فارسی ۳: عملکرد پیچیده‌ی اکتین‌های اسکلت سلولی: جستجو در خصوص وظیفه‌ی جدید اکتین در دندریت‌ها

نام نویسنده:  Droogers W.J

موضوع: پزشکی رایج و هومیوپاتی

خلاصه: در این مقاله به نقش‌های اسکلت سلولی اکتینی بر تجمعات پروتئینی و عملکرد سیناپسی دندریت‌ها که بر حافظه و یادگیری تأثیرگذار است، پرداخته شده است.

دریافت مقاله

بستن منو