تلفن: 02188363175

عنوان فارسی: تاثیر ترکیبات فوق رقیق بر رشد و تغییرات متابولیت گیاه برنج

نام نویسنده: Saba Hosseinian (ایران)

کشور چاپ: برزیل

سال چاپ: 2020

محل چاپ: International Journal of High Dilution Research

موضوع: بررسی اثر دارو بر گیاهان

خلاصه: در این مقاله به بررسی تغییرات فیزیولوژیکی و پروفایل پروتئین، کربوهیدرات و اسیدهای آمینه برنج تحت تیمار با ترکیبات فوق رقیق پرداخته شده است. 

دریافت مقاله

بستن منو