تلفن: 02188363175

عنوان فارسی: بررسی خصوصیات گرماسنجی، رسانایی الکتریکی و چگالی آب چندبار فیلترشده با استفاده از فیلترهای 450، 200، 100، و 25

نام نویسنده: Vittorio Elia (ایتالیا)

کشور چاپ: هلند

سال چاپ:  2013

محل چاپ: Journal of thermal analysis and calorimetry

موضوع: شیمی و هومیوپاتی

خلاصه:  این مقاله در ارتباط با برخی از نتایج تجربی به دست آمده در ارتباط با تغییر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی آب خالص MilliQ میباشد که تحت کنترل روشی با عنوان تصفیه تکرار شده از طریق فیلتر های Millipore با همراه داشتن تخلخل 450 تا 25 نانومتر انجام گرفت.

 

دریافت مقاله

بستن منو