تلفن: 02188363175

عنوان فارسی: مقایسه‌ی گلبول‌های داروهای هومیوپاتی در رقت‌های رقیق و فوق رقیق از مواد اولیه‌ی متفاوت به‌وسیله‌ی اسپکتروسکوپی فرابنفش

نویسنده: Sabine D. Klein (سوئیس)

کشور چاپ: آمریکا

سال چاپ: ۲۰۱5

محل چاپ: Complementary therapies in medicine

موضوع: بررسی اثر داروهای هومیوپاتی

خلاصه: رقیق شدن متوالی و ساکاشن در فرایند تولید تغییرات خصوصیات فیزیکی و شیمیایی حلال ها مطرح است. ظرفیت های آبی مختلف مواد اولیه در انتقال نور ماورابنفش نسبت به گروه کنترل تفاوت معناداری در سطوح مختلف رقت داشتند. رقت های (6C,12X,30C,200C,200CF) از داروهای Aconitum napellus, Atropa belladonna, phosphorus, sulfur, Apis mellifica, quartz نظر اماری تفاوت معنادار داشتند. این یافته ها توانایی آب و گلبول ها را گسترش میدهد و رقیق شدن زیاد آب در محلول گلبول ها حفظ و قابل تشخیص است.

 

دریافت مقاله

بستن منو